Information till våra remittenter

 

Avtal HSNV 202100183-001 gäller för diagnostisering och behandling i öppenvård av vuxna personer med långvarig icke malign smärta inklusive fibromyalgi och myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Avtalet är pågående till och med 31 december 2023. Det är ett riksavtal som innebär att remittenter från samtliga regioner i Sverige kan remittera patienter till oss.

Vår verksamhet. 

Smärthjälpen är en multidisciplinär smärtmottagning. Vi tar emot patienter med långvarig icke malign smärta (smärta som pågått i minst sex månader och som inte är kopplad till en cancerdiagnos) inklusive misstänkt fibromyalgi samt patienter med misstänkt eller redan diagnostiserad kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Efter en grundlig utredning får inremitterande förslag på optimering av behandling och vi har i vissa fall möjlighet att erbjuda patienterna en tidsbegränsad multidisciplinär behandling med fokus på smärthantering och habilitering.

Remitterande läkare behåller behandlings- och sjukskrivningsansvaret. 

Vi arbetar konsultativt och för att kunna ge en så god vård som möjligt och för att teamet ska kunna utnyttja våra resurser optimalt ställs det krav på att inremitterande tar på sig ett långsiktigt behandlingsansvar, innefattande exempelvis fortsatt läkemedelsförskrivning, för patienten efter avslutad utredning/behandling. Om du som skriver remissen är läkare inom specialistsjukvården vill vi att du bekräftar övertag av patienten och att detta framgår av remissen.

Remiss till Smärthjälpen.

När en remiss godkänts skickas ett omfattande frågeformulär till patienten. En del av frågorna ingår i ett nationellt kvalitetsregister, deltagande i registret är frivilligt men även om patienten tackar nej så behöver frågorna ändå besvaras eftersom enkäterna utgör ett ovärderligt arbetsverktyg för teamet under utredningen/behandlingen. Enkäterna ska besvaras inom två veckor annars återsänds remissen. Det är viktigt att din patient är införstådd med remissens syfte samt är motiverad att svara på frågorna. Remiss som skickas i retur består av ett remissvar med skriftliga råd till dig som inremitterande.

Vi vill ha en remiss.

Vid remissbedömning läggs stor vikt på tidigare genomförda utredningar eftersom indikation på annan bakomliggande sjukdom ska ha uteslutits så långt det är möjligt innan vi kan

Vänligen notera att journalkopior inte ersätter en remiss som saknar en tydlig frågeställning eller tydlig önskan om vårdåtgärd men kan bifogas som komplettering. Remissen skickas till oss med vanlig post alternativt med internpost inom VGR.

Adress:

Smärthjälpen

Anders Personsgatan 12
41664 Göteborg
Tel: 031-381 08 60

Innehåll för att möjliggöra en bra bedömning: 

 • Patientens personnummer, namn, adress, aktuellt telefonnummer 
 • En tydlig frågeställning/önskan om vårdåtgärd 
 • Eventuellt en komplettering av remissen med relevanta journalkopior 
 • Dokumenterad deklaration angående inhämtat samtycke från patienten för tillgång till granskning av tillgängliga journaler, remisser, medicinlistor och labbprovresultat i samband med                remissgenomgång och bedömning.

Avseende långvarig smärta inklusive fibromyalgi:

 • Tidigare och aktuella sjukdomar (t ex trauma, tidigare smärtanamnes, utmattning, PTSD, infektion mm).
 • Kliniska undersökningsfynd. 
 • Resultat av eventuellt utförda undersökningar (t ex röntgen, MR, CT, ultraljud). 
 • Relevanta provtagningsresultat. 
 • Andra relevanta utredningar 
 • Vilka behandlings- och rehabiliteringsförsök som gjorts eller pågår (medicinska, psykologiska, sociala etc) och hur dessa utfallit. 
 • Läkemedel som provats och hur detta utfallit samt aktuella mediciner inklusive styrka och dosering. 
 • Relevanta sociala data
 • Sjukskrivningshistorik; aktuell sjukskrivning samt tidigare perioder med sjukskrivning.

Avseende ME/CFS: 

 • Aktuell eller misstänkt ME/CFS som frågeställning 
 • Somatisk och psykiatrisk sjukhistoria med sammanfattning av tidigare somatiska eller psykiatriska utredningar. 
 • Beskrivning av den aktuella sjukdomsbilden och dess förlopp. 
 • Redogörelse för de åtgärder som vidtagits vad gäller utredning, utredningsresultat, medicinering och behandling som genomförts innan inremitterande övervägt misstanke om diagnosen ME/CFS. 
 • Redovisning av för ME/CFS relevant samsjuklighet. 
 • Tidigare sjukskrivningsperioder samt funktions- och aktivitetsnivå innan insjuknandet. 
 • Detaljerat aktuellt somatiskt och psykiatriskt status. 
 • Nuvarande funktions- och aktivitetsnivå. 
 • Aktuella receptbelagda och receptfria läkemedel samt eventuella tillskott 
 • Resultat av eventuell bedömning av kardiolog (nödvändigt vid uttalad ortostatisk intolerans), neurolog, psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning, minnesutredning, eventuell neuroradiologi och resultat av eventuell sömnutredning.
 • Beskrivning av utrednings- och behandlingsbehov. 
 • Aktuella laboratorieprovresultat. Dessa bör ej vara äldre än tre månader. Vid eventuell försämring av tillståndet i samband med utfärdande av remiss bör inaktuella prover tas om. Laboratorietester skall omfatta: . Fullständigt blodstatus (Hb, EPK, EVF, LPK, TPK), CRP, SR, elektrolytstatus (Na, K, Ca, albumin, kreatinin eller S-cystatin-C och e-GFR), S-ALP, S-GT (alternativt PEth eller CDT), fasteglukos samt HbA1c vid misstanke om störd sockermetabolism, S-ALAT,Urea, Urat, sköldkörtélstatus (TSH samt fritt T4 och T3 vid misstanke om sköldkörteldysfunktion), P-Järn (helst morgonvärde), P-järnmättnad, P-transferrin, P-ferritin, S-kobalamin, homocystein och S-folat, creatinkinas (CK), vitamin D (25-hydroxy-cholecalciferol). U-albumin/kreatininkvot. Aven en sedvanlig urinanalys/urinsticka bör ingå.
 • Vid misstanke om immunbrist även labbmässig immunstatus med immunglobulinkvantifiering: IgG, IgA, IgM (elfores) samt även IgG-subklasser: IgG1-IgG4. Observera att isolerad brist på IgG4 saknar klinisk betydelse. 
 • Vid fokala symtom eller specifik anamnes (infektion) utvidgad serologi, t ex mononukleos (EBV), CMV, borrelia, TWAR.
 • Serologi för hepatit B och hepatit C samt HIV. Vid misstanke om primär immunbristsjukdom hänvisas till Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist och dess hemsida slipi.nu.

 

Välj ort