Som patient anförtror du oss med dina personuppgifter.
Här förklarar vi hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

 

Vad är en personuppgift

Som personuppgift räknas all information som kan knytas till en person. Det kan till exempel vara personnummer, namn, adress eller IP-adress.

Lagstiftning

Hur dina personuppgifter får användas i vården regleras framförallt av lagarna patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen.

Lagstiftningarna syftar till att reglera hur vi behandlar personuppgifter så att vi tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet, registrerades integritet samt skydd mot obehörig insyn.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi inhämtar endast de personuppgifter vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftningar och myndighetskrav. Dina personuppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt eller så länge lagar och förordningar kräver.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande lagstiftning rätt till:

Insyn: att få ta del av journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig.

Rättelse: att begära att felaktiga uppgifter rättas och kompletteras.

Förstörande av patientjournal: i särskilda fall får uppgifter i en journal raderas. Ansökan om att förstöra journal görs till Inspektionen för vård och omsorg.

Information: att få ta del av information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor eller klagomål rörande hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka brev till:

Atleva Specialistvård AB
Dataskyddsombud
Anders Personsgatan 12
416 64 Göteborg

Klicka på länken nedan för att ladda ner filen

Så skyddar vi dina personuppgifter

Välj ort