Opioider är av stort värde vid behandling av långvarig smärta, förutsatt att de används på ett balanserat sätt och som en komponent i ett multidisciplinärt program.

Opioider verkar i centrala och perifera nervsystemet. Kroppsegna morfiner omfattar  β-endorfiner, met-enkafaliner och dynorfiner.
Opioider delas i ”svaga” och starka. Termen ”svag” är missledande och bör inte användas.

Kodein (metylmorfin)
Kodein är en av de naturliga förekommande opiumalkaloiderna. Den har smärtlindrande, antidiarroiska och hostdämpande effekter. Den absorberas väl från mag- och tarmkanalen och omvandlas av ett enzym (CYP2D6) som leder till att kodein förvandlas till morfin. I den vita befolkningen har 5-10% genetisk betingad sänkning av CYP2D6 aktivitet. Dessa ”långsamma metaboliserare” får ingen analgetisk effekt av kodein. Kodein ges i allmänhet i kombination med paracetamol.

Panocod eller Citodon  500/30 mg (paracetamol/kodein)  – 2×4 är maxdos – skall inte kombineras med ren paracetamol.

Tramadol
Tramadol hämmar återupptagning av serotonin och noradrenalin. Pga detta är tveksamt om tramadol bör ingå i gruppen opioider. Tramadol kan vara effektiv hos patienter med neuropatisk smärta. Omvandlas som kodein med hjälp av CYP2D6 och 5% av befolkningen är ”snabba metaboliserare” som betyder att de får en förhöjd smärtlindrande effekt.

Biverkningarna är många: illamående, yrsel, dåsighet, huvudvärk och hos äldre även hallucinationer.

Tramadol/Nobligan/Tiparol
Kortverkande 50mg maxdos 100mgx4
Depot 100mgx2

Morfin
Morfin är referensopioid och kan administreras lokalt, som tabletter och injektioner. En dos i tablettform på 30 mg morfin motsvarar 10 mg administrerat under huden.

Morfin har bra effekt på akut smärta. Dosering är individuell och det säkraste sättet är att ges intravenöst, 2mg. Vid svår smärta kan man ge 2 mg upp till 10ggr/timme – patientövervakning behövs pga risk för andningsdepression!

Oxikodon
Oxikodon är en syntetisk opioid som har använts som smärtlindring sedan 1920-talet. Den är för närvarande den opioid som används mest globalt sett. Lägre doser oxikodon i kombination med paracetamol eller acetylsalicylsyra har använts i stor omfattning för behandling av smärta med lätt till måttlig intensitet.
Kan vara effektiv även för behandling av neuropatisk smärta (diabetes polineuropati och postherpetisk neuralgi -beltros).

-Oxycontin – depopreparat – 10mg x2 är vanlig dos som måste individuellt anpassas.
-Oxynorm – kortverkande – 5-10 mg Vb.

Buprenorfin
Buprenorfin är en syntetisk opioid som introducerades 1978 i injektionsform som smärtlindring vid anestesi. Biotillgänglighet efter tablettintaget är väldigt låg men buprenorfin har hög fettlöslighet och därför administreras sublingualt (under tungan) eller transdermalt som plåster på huden. Lågdosplåster är ett bra alternativ för behandling av artrossmärta eller muskuloskelettal smärta. Används ofta hos äldre patienter och kan kombineras med andra opioder.

Norspanplåster – initial dos 5mikrogram/timme. Bytes var 7:e dag.

Välj ort